Welkom

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aanvaard door iedereen die met de firma Bollaert bv met ondernemingsnummer BE 0730.881.637 (hierna genoemd "Bollaert") een koop- verkoopovereenkomst aangaat, of dit in het verleden gedaan heeft.

De algemene voorwaarden van de andere partij kunnen onze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de andere partij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

Overeenkomstig art 25 van het wetboek van koophandel wordt dit document geacht het bewijsmiddel te zijn voor de tussen de partijen gesloten koop- verkoopovereenkomst en al de modaliteiten ervan vermeld onder 'Algemene Voorwaarden' tenzij koper of Bollaert de andere partij binnen de acht dagen na ontvangst of toezending van onderhavig stuk aangetekend in gebreke stelt.

LEVERING

De levering gebeurt op het door de koper aangeduide adres, vermeld op de factuur.

Onze prijzen zijn opgemaakt inclusief levering zonder lossen. Indien de leverplaats zich bevindt in een kelder of op privé-terrein waarbij de vrachtwagen de openbare weg dient te verlaten is de koper verantwoordelijk voor al de kosten ten gevolge van schade aan muren, inritten, gebouwen en het vastrijden van de vrachtwagen. Loonkosten opgelopen door vertraging worden eveneens verhaald op de koper.

Al de kosten van de verkoop die het gevolg zijn van problemen bij de levering wegens een door de koper onjuiste, onduidelijke of onvolledig opgegeven leveringsplaats, vallen ten zijnen laste en kunnen derhalve mee gefactureerd worden. De kosten waarvan sprake, zijn onder andere (en niet limitatief): alle transport- en loonkosten, winstderving, administratiekosten,…

INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERING

Wij zijn een Belgische onderneming. Als u een Nederlandse onderneming bent (met een Nederlands BTW nummer) en wij leveren producten bij u, dan is dit een “intracommunautaire levering”. Deze levering is belast met 0% btw. Voor u als ontvanger van de goederen is dit een intracommunautaire verwerving, wat inhoudt dat u de BTW moet betalen in uw eigen land.

AFHALING

Het laden gebeurt op instructies van de chauffeur die de lading heeft geïnspecteerd op stabiliteit en overgewicht.

AANNEMING

Het goed is voor uw risico vanaf het moment dat

  • u
  • of een door u aangewezen persoon
  • of een door u aangewezen vervoerder

het goed ontvangt.

LEVERINGSTERMIJN

Bollaert levert bijna alles vanuit stock.

Alle artikelen die de status "op voorraad" hebben, trachten we te leveren binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling, maar de meeste leveringen vinden al plaats binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Voor alle overige artikelen geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling.

De eventuele opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. De overschrijding van deze leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een schadeclaim vanwege de koper.

BETALING

Bestelde goederen dienen betaald te worden vóór de levering. Dit kan door betaling op voorhand, via overschrijving of via één van de betaalmethoden op onze webshop of betaling cash in ons afhaaldepot te Wetteren.

De vervaldag is de dag na de datum vermeld op de factuur.

Geen enkele korting is toegestaan voor contante betaling zonder schriftelijk akkoord op onze offertes en facturen.

In geval niet betaald wordt op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag op het saldo van de factuur - totdat dit integraal voldaan is.

Indien het totaal factuurbedrag niet vereffend werd binnen de acht dagen na haar vervaldatum zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 74€.

Ten einde geldig te zijn , moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan de zetel van Bollaert binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangifte.

Bij laattijdige betaling zal een intrest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. (Europese richtlijn 2000/35/EG)

GARANTIE

De garantie is deze van de producent van de geleverde goederen en beperkt zich tot het vervangen van de defecte onderdelen. De garantie is niet meer van toepassing, wanneer de koper iets aan het geleverde goed heeft verandert.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt als u het product anders gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.

Garantie op pompen en accessoires is enkel geldig voor wisselstukken en niet op uurlonen.

Overeenkomstig art 1643 van het Burgerlijk Wetboek staat Bollaert in geen geval in voor de gebreken die hij niet kende bij de levering van de verkochte goederen. De klant is aldus verwittigd omtrent de mogelijke aanwezigheid van verborgen gebreken, w.o. lekken. Door het sluiten van de overeenkomst, aanvaardt hij dit risico. Bollaert zal niet tot vrijwaring gehouden zijn.

WEIGERING

Indien de koper de door hem bestelde goederen op de leveringsdatum weigert in ontvangst te nemen, behoudt Bollaert zich het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de bestelling, te verhogen met de transportkosten.

HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen binnen de verkoopruimte van Bollaert (Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België).

De consument heeft het recht om het contract te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet exhaustief: sterfputten, tanks met gemonteerde pompen, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, watertanks met niet-standaardopeningen, enz.

U dient ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om de aankoop te herroepen binnen de bovenvermelde bedenktijd van 14 kalenderdagen. U kan ons uw aanvraag (herroepingsformulier) bezorgen via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert bv, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België), waarbij de poststempel als bewijs geldt. Binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, zendt of brengt u het product op uw kosten terug.

Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

ANNULATIE

Indien de koper een bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, om welke reden dan ook, en waarbij aan één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet wordt voldaan, dan is dit geen recht. De klant dient ons schriftelijk te contacteren voor alle vragen hieromtrent via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert bv, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België). Na ontvangst van deze vraag, beslist Bollaert of de bestelling kan worden geannuleerd en behoudt Bollaert zich het recht om van rechtswege een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling.

RETOURBELEID

Indien u een product wilt retourneren, maar aan één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet kan voldoen, dan is dit geen recht. In dit geval is retourneren enkel mogelijk na onze voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring.

U dient een aanvraag om te retourneren aan ons te bezorgen binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België), waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Na ontvangst van deze aanvraag, stuurt Bollaert u een email met de mededeling of dit product al dan niet kan worden terugbezorgd.

Binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag waarop u onze email met toestemming voor teruggave heeft ontvangen, zendt of brengt u het product op uw kosten terug. Indien u een product retourneert, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring, wordt dit product door ons geweigerd voor ontvangst.

Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.

Als u een product retourneert, ontvangt u 60% van de aankoopwaarde (desgevallend verminderd met de leveringskosten, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug.

Het retourneren is niet mogelijk in geval van producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet exhaustief: sterfputten, tanks met gemonteerde pompen, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, watertanks met niet-standaardopeningen, enz.

KLACHTEN

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen. Klachten dienen niet aan MultiSafepay te worden overgemaakt.

Bollaert kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden, met uitsluiting van elke indirecte schade. De schadevergoeding van de directe schade kan in geen enkel geval groter zijn dan het bedrag vermeld op de factuur en betaald door de klant.

De koper aanvaardt dat hij uit hoofde van de verborgen gebreken aan het verkochte goed enkel aanspraak kan maken op de herstelling van het verkochte goed en doet uitdrukkelijk afstand van het recht om op basis van het verborgen gebrek de ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding te eisen.

GESCHILLEN

Elke rechtsvordering zal gebracht worden voor de rechtbank van het arrondissement Dendermonde.

Op deze overeenkomst bij elke betwisting is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

DIENST NA VERKOOP

Bollaert levert op al uw aankopen een dienst na verkoop aan, en dit ter plaatse op onze vestiging te Koningin Astridlaan 63, BE 9230 Wetteren.

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van deze goederen gaat pas over op de koper na onmiddellijke en volledige betaling bij ontvangst van de factuur. Bollaert blijft dus eigenaar van de bij onderhavig document verkochte goederen, tenzij de koper onmiddellijk en contant betaalt bij ontvangst van de factuur. De koper verbindt er zich eveneens toe eventueel geleverde maar nog niet betaalde goederen pas te verankeren of te laten verankeren in de ondergrond nadat hij de factuur volledig betaald heeft.

Het risico voor vernietiging, verlies of beschadiging van de verkochte goederen, gaat evenwel onmiddellijk bij het tot stand komen van de verkoop, over op de koper. Deze laatste heeft er zich toe verbonden de geleverde goederen in goede staat van bewaring te houden en pas aan te wenden na volledige betaling van de factuur. In het ontkennend geval is de koper schadevergoeding verschuldigd en kan toepassing gemaakt worden van art 491 van het strafwetboek.

De koper verleent Bollaert het recht, de geleverde, maar niet op de vervaldag betaalde goederen zonder verwittiging terug te nemen waar ze zich ook mogen bevinden, zelfs al werden ze opgeborgen, ingegraven of verplaatst. Dit alles op kosten van de koper.

Bollaert behoudt zich tevens het recht voor om in voorkomend geval de levering uit te stellen totdat de koper de koopsom betaald heeft.

De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van de verzender vormt het weerlegbaar bewijs van de verzending en de ontvangst ervan.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van wijzigingen

Deze website is gemaakt onder voorbehoud van wijzigingen:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website of de links waarnaar wordt verwezen, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.