Welkom

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aanvaard door iedereen die met de firma Bollaert bv met ondernemingsnummer BE 0730 881 637 (hierna genoemd "Bollaert") een koop- verkoopovereenkomst aangaat, of dit in het verleden gedaan heeft.

De algemene voorwaarden van de andere partij kunnen onze verkoopsvoorwaarden niet ontkrachten en binden ons niet, tenzij de andere partij ons daarop uitdrukkelijk heeft gewezen en wij haar voorwaarden schriftelijk hebben aanvaard.

Overeenkomstig art 25 van het wetboek van koophandel wordt dit document geacht het bewijsmiddel te zijn voor de tussen de partijen gesloten koop- verkoopovereenkomst en al de modaliteiten ervan vermeld onder 'Algemene Voorwaarden' tenzij koper of Bollaert de andere partij binnen de acht dagen na ontvangst of toezending van onderhavig stuk aangetekend in gebreke stelt.

LEVERING

De levering gebeurt op het door de koper aangeduide adres, vermeld op de factuur.

Onze prijzen zijn opgemaakt inclusief levering zonder lossen. Indien de leverplaats zich bevindt in een kelder of op privé-terrein waarbij de vrachtwagen de openbare weg dient te verlaten is de koper verantwoordelijk voor al de kosten ten gevolge van schade aan muren, inritten, gebouwen en het vastrijden van de vrachtwagen. Loonkosten opgelopen door vertraging worden eveneens verhaald op de koper.

Al de kosten van de verkoop die het gevolg zijn van problemen bij de levering wegens een door de koper onjuiste, onduidelijke of onvolledig opgegeven leveringsplaats, vallen ten zijnen laste en kunnen derhalve mee gefactureerd worden. De kosten waarvan sprake, zijn onder andere (en niet limitatief): alle transport- en loonkosten, winstderving, administratiekosten,…

Als koper niet aanwezig kan zijn op het moment van levering en de betaling reeds werd uitgevoerd, kan telefonisch afgesproken worden met Bollaert om de bestelde producten te laten leveren op een veilige plaats van het leveringsadres zonder aanwezigheid van de koper. In dit geval kan de koper geen klacht indienen in verband met schade aan de bestelde producten of niet aangeven dat de bestelde producten niet werden geleverd.

AFHALING

Het laden gebeurt op instructies van de chauffeur die de lading heeft geïnspecteerd op stabiliteit en overgewicht.

AANNEMING

Het goed is voor uw risico vanaf het moment dat

 • u
 • of een door u aangewezen persoon
 • of een door u aangewezen vervoerder

het goed ontvangt.

LEVERINGSTERMIJN

Bollaert levert bijna alles vanuit stock.

Alle artikelen die de status "op voorraad" hebben, trachten we te leveren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling, maar de meeste leveringen vinden al plaats binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Voor alle overige artikelen geldt een maximale leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling.

De eventuele opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. De overschrijding van deze leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een schadeclaim vanwege de koper.

BETALING

Bestelde goederen dienen ten laatste op het moment van levering betaald te zijn. Dit kan door betaling op voorhand via overschrijving, of betaling cash in ons afhaaldepot te Wetteren of via één van de betaalmethoden op onze webshop.

De vervaldag is de dag na de datum vermeld op de factuur.

Geen enkele korting is toegestaan voor contante betaling zonder schriftelijk akkoord op onze offertes en facturen.

In geval niet betaald wordt op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag op het saldo van de factuur - totdat dit integraal voldaan is.

Indien het totaal factuurbedrag niet vereffend werd binnen de acht dagen na haar vervaldatum zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 74€.

Ten einde geldig te zijn , moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan de zetel van Bollaert binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangifte.

Bij laattijdige betaling zal een intrest verschuldigd zijn zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand. (Europese richtlijn 2000/35/EG)

GARANTIE

De garantie is deze van de producent van de geleverde goederen en beperkt zich tot het vervangen van de defecte onderdelen. De garantie is niet meer van toepassing, wanneer de koper iets aan het geleverde goed heeft verandert.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt als u het product anders gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.

Garantie op pompen en accessoires is enkel geldig voor wisselstukken en niet op uurlonen.

Overeenkomstig art 1643 van het Burgerlijk Wetboek staat Bollaert in geen geval in voor de gebreken die hij niet kende bij de levering van de verkochte goederen. De klant is aldus verwittigd omtrent de mogelijke aanwezigheid van verborgen gebreken, w.o. lekken. Door het sluiten van de overeenkomst, aanvaardt hij dit risico. Bollaert zal niet tot vrijwaring gehouden zijn.

WEIGERING

Indien de koper de door hem bestelde goederen op de leveringsdatum weigert in ontvangst te nemen, behoudt Bollaert zich het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de bestelling, te verhogen met de transportkosten.

HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen, noch voor aankopen binnen de verkoopruimte van Bollaert (Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België).

De consument heeft het recht om het contract te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet exhaustief: sterfputten, tanks met gemonteerde pompen, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, watertanks met niet-standaardopeningen, enz.

U dient ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om de aankoop te herroepen binnen de bovenvermelde bedenktijd van 14 kalenderdagen. U kan ons uw aanvraag (herroepingsformulier) bezorgen via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert bv, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België), waarbij de poststempel als bewijs geldt. Binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, zendt of brengt u het product op uw kosten terug.

Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop.

ANNULATIE

Indien de koper een bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, om welke reden dan ook, en waarbij aan één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet wordt voldaan, dan is dit geen recht. De klant dient ons schriftelijk te contacteren voor alle vragen hieromtrent via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert bv, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België). Na ontvangst van deze vraag, beslist Bollaert of de bestelling kan worden geannuleerd en behoudt Bollaert zich het recht om van rechtswege een verbrekingsvergoeding te eisen, die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling.

RETOURBELEID

Indien u een product wilt retourneren, maar aan één of meerdere voorwaarden van het herroepingsrecht niet kan voldoen, dan is dit geen recht. In dit geval is retourneren enkel mogelijk na onze voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring.

U dient een aanvraag om te retourneren aan ons te bezorgen binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product via email (sales@bollaert.email) of via de post (Bollaert, Koningin Astridlaan 63, 9230 Wetteren, België), waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Na ontvangst van deze aanvraag, stuurt Bollaert u een email met de mededeling of dit product al dan niet kan worden terugbezorgd.

Binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag waarop u onze email met toestemming voor teruggave heeft ontvangen, zendt of brengt u het product op uw kosten terug. Indien u een product retourneert, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring, wordt dit product door ons geweigerd voor ontvangst.

Het product dient in originele staat en onbeschadigd te worden terugbezorgd. In het geval van incomplete, beschadigde of gebruikte producten, behouden wij ons het recht om de daardoor ontstane waardevermindering aan u door te rekenen. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% van het aankoopbedrag en kan pas worden bepaald na ontvangst van het product.

Als u een product retourneert, ontvangt u 60% van de aankoopwaarde (desgevallend verminderd met de leveringskosten, verminderd met een eventuele waardevermindering en verminderd met een eventuele hoeveelheidskorting) van ons terug.

Het retourneren is niet mogelijk in geval van producten die gemaakt zijn op maat (met aangepaste toebehoren) en volgens de specificaties van de koper. Dit zijn o.a., deze lijst is niet exhaustief: sterfputten, tanks met gemonteerde pompen, tanks met compartimenten, tanks met gemonteerde leidingen, watertanks met niet-standaardopeningen, enz.

KLACHTEN

Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen of uit te stellen. Klachten dienen niet aan MultiSafepay te worden overgemaakt.

Bollaert kan slechts gehouden zijn om de directe schade te vergoeden, met uitsluiting van elke indirecte schade. De schadevergoeding van de directe schade kan in geen enkel geval groter zijn dan het bedrag vermeld op de factuur en betaald door de klant.

De koper aanvaardt dat hij uit hoofde van de verborgen gebreken aan het verkochte goed enkel aanspraak kan maken op de herstelling van het verkochte goed en doet uitdrukkelijk afstand van het recht om op basis van het verborgen gebrek de ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding te eisen.

GESCHILLEN

Elke rechtsvordering zal gebracht worden voor de rechtbank van het arrondissement Dendermonde.

Op deze overeenkomst bij elke betwisting is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

DIENST NA VERKOOP

Bollaert levert op al uw aankopen een dienst na verkoop aan, en dit ter plaatse op onze vestiging te Koningin Astridlaan 63, BE 9230 Wetteren.

BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van deze goederen gaat pas over op de koper na onmiddellijke en volledige betaling bij ontvangst van de factuur. Bollaert blijft dus eigenaar van de bij onderhavig document verkochte goederen, tenzij de koper onmiddellijk en contant betaalt bij ontvangst van de factuur. De koper verbindt er zich eveneens toe eventueel geleverde maar nog niet betaalde goederen pas te verankeren of te laten verankeren in de ondergrond nadat hij de factuur volledig betaald heeft.

Het risico voor vernietiging, verlies of beschadiging van de verkochte goederen, gaat evenwel onmiddellijk bij het tot stand komen van de verkoop, over op de koper. Deze laatste heeft er zich toe verbonden de geleverde goederen in goede staat van bewaring te houden en pas aan te wenden na volledige betaling van de factuur. In het ontkennend geval is de koper schadevergoeding verschuldigd en kan toepassing gemaakt worden van art 491 van het strafwetboek.

De koper verleent Bollaert het recht, de geleverde, maar niet op de vervaldag betaalde goederen zonder verwittiging terug te nemen waar ze zich ook mogen bevinden, zelfs al werden ze opgeborgen, ingegraven of verplaatst. Dit alles op kosten van de koper.

Bollaert behoudt zich tevens het recht voor om in voorkomend geval de levering uit te stellen totdat de koper de koopsom betaald heeft.

De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van de verzender vormt het weerlegbaar bewijs van de verzending en de ontvangst ervan.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van wijzigingen

Deze website met webwinkel is gemaakt onder voorbehoud van wijzigingen:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website of de links waarnaar wordt verwezen, kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Verhuurvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het huren van een of meerdere LED IBC’s.

DUUR VAN DE HUUR

Ingang huur

De huur gaat in vanaf:

 • het moment de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder.
 • het moment dat het gehuurde door de verhuurder aan de transporteur is overgedragen.

Indien een tijdstip is overeengekomen dat de huurder het gehuurde komt afhalen maar de huurder het nalaat deze afspraak na te komen zal een annulatiekost van 40% van de totaalprijs in rekening worden gebracht.

Beëindiging huur

De huur eindigt in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een retourbewijs. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, doch is daartoe niet verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Hij kan verder de huurprijs aanrekenen en nadien wanneer de verhuurder het wenst kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van de datum van het factureren van de verkoopprijs en het dus eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

Eigenschap

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

RISICO, GEBREK EN SCHADE

Onder verhuren/uitlenen

Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.

Staat bij terugbrengen

De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen of inontvangstneming dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

Gebruik na ontdekking beschadiging

Na ontdekking gebrek, tekort of beschadiging zet de huurder het gebruik ervan niet voort. Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door of in opdracht van de verhuurder. De kosten van herstel komen voor rekening van de verhuurder, tenzij indien het gebrek, tekort of beschadiging aan de huurder te wijten is, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) wegens gebruik, onachtzaamheid van de huurder, overmacht of daden van derden. Het bewijs van het tegendeel ligt bij de huurder.

Schadevergoediging indien onderbreking gebruik

De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst

Op de hoogte brengen huurder indien vorm van beschadiging

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor het verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van de volgende feiten:

 • verlies of beschadiging
 • diefstal van het gehuurde
 • beschadiging door derden
 • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers
 • faling of gerechtelijk akkoord

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in zijn oorspronkelijke staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade bekend te maken. Dit gebeurt door de schadevaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen.

Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

Duur van de huur

De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuwe huursom betaald voor de duur van vermoedelijke verlenging. Deze som is opeisbaar op het ogenblik dat de verlenging ingaat.

De BTW valt ten laste van de koper of huurder. Alle prijzen worden excl. BTW vermeld.

BORGSOM

De borgsom van €20/IBC moet betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

De garantie is deze van de producent van de geleverde goederen en beperkt zich tot het vervangen van de defecte onderdelen. De garantie is niet meer van toepassing, wanneer de koper iets aan het geleverde goed heeft verandert.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt als u het product anders gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.

Garantie op pompen en accessoires is enkel geldig voor wisselstukken en niet op uurlonen.

Overeenkomstig art 1643 van het Burgerlijk Wetboek staat Bollaert in geen geval in voor de gebreken die hij niet kende bij de levering van de verkochte goederen. De klant is aldus verwittigd omtrent de mogelijke aanwezigheid van verborgen gebreken, w.o. lekken. Door het sluiten van de overeenkomst, aanvaardt hij dit risico. Bollaert zal niet tot vrijwaring gehouden zijn.

WEIGERING

Naast en bovenop hetgeen onder artikel 3 wordt bepaald, is de huurder verplicht het gehuurde te gebruiken als een goed huurder. Hij verklaart de uitrusting waarvan sprake goed te kennen, geprobeerd en in volmaakte staat van werking te hebben ontvangen. Hij gaat ermee akkoord deze uitrusting te allen tijde voorzichtig, onder zijn volle verantwoordelijkheid, en vakkundig te gebruiken. Hij verklaart de handleiding en uitleg over de werking van de toestellen te hebben ontvangen. Zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij o.m. dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel.

 • de huurder dient het gehuurde doorlopend te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten.
 • de huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d.; vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.

De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

ONTBINDING VAN DE HUUR

Recht op ontbinding van de overeenkomst

De verhuurder heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen of ontbonden te verklaren in een of meerdere van de hierna bepaalde gevallen:

 • wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen, waaronder deze inzake de huur of de waarborg, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
 • ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar een locatie dat niet op voorhand is afgesproken, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
 • ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van huurder;
 • ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van huurder;
 • ingeval van de opzegging van de bank- of andere kredieten van huurder;
 • bij protest van handelspapieren van de huurder;

De verhuurder heeft dan het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de huurder, het gehuurde terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.

Verplichte huursom bij ontbinding

Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt ten laste van de huurder is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder zou lijden als gevolg van de beëindiging/ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in 7.1, zoals winstderving e.d.;

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER VOOR SCHADE

Huurder aansprakelijk voor schade

Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaald is, geldt dat de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

Bedrag boven raam van huurcontract

Voor het geval de aansprakelijkheid van verhuurder zou worden weerhouden, kan de tussenkomst van verhuurder in de schade in geen geval de bedragen te boven gaan die huurder aan verhuurder dient te betalen binnen het raam van het huurcontract.

Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is, dient huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 8 dagen na die gebeurtenis, van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen.

Huurder aanvaardt uitdrukkelijk verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van verhuurder in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Voor alle geschillen die over of naar aanleiding van de door verhuurder uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of de huurovereenkomst ontstaan waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst en de invordering van facturen zijn de rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is, bevoegd. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.